Osaamisen ennakointi

Osaamisen ennakointi

Tulevaisuusajattelu ja ennakointitaidot auttavat varautumisessa tulevien mahdollisuuksien ja haasteiden kohtaamiseen. Osaamisen ennakointi mahdollistaa parempien päätösten ja strategioiden muotoilun tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Seutukaupunkien kontekstissa osaamisen ennakoinnilla on erityinen merkitys, sillä se muodostaa keskeisen työkalun osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa, mm. uusien koulutusten ja TKI-toiminnan saamiseksi alueelle.

Seutukaupungeissa osaamisen ennakointia toteutetaan monilla eri tavoilla ja monimuotoisissa ekosysteemeissä. Osaajatarpeiden tunnistaminen vaatii jatkuvaa vuorovaikutteista yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, jotta tarpeet tunnistetaan oikea-aikaisesti ja kattavasti.


Tutustu, miten eri seutukaupungeissa osaamisen ennakointia toteutetaan

Keuruu

Raahe


Ennakointitietoa tuottavia ja ennakointia koordinoivia tahoja

Kansallista ennakointitietoa tuottavia ja ennakointia koordinoivia tahoja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
Jotpa yhdistää työmarkkinoiden tarpeet ja ihmisten osaamisen sekä tarkastelee osaamisen ennakointia jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Valtioneuvoston ennakointi

 • Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Kansallinen ennakointiverkosto

 • Tarjolla on blogikirjoituksia, podcasteja sekä valikoima koulutuksia ja ennakointityökaluja käyttöösi.

Opetushallitus ennakoi

 • opetushallitus ennakoi tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa.

Osaamisen ennakointifoorumi (OPH)

 • OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta. OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa sekä nostaa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 • tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

ELY-keskus

 • ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista.

Ammattibarometri

 • Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa

Pk-yritysbarometri

 • Tuottaa tietoa mm. siitä, miten pk-yritykset näkevät osaavan työvoiman saatavuuden olevan kasvun esteenä ja missä määrin pk-yrityksillä on aikeita lyhyellä aikavälillä työllistää lisää työntekijöitä

TEM (alueelliset kehitysnäkymät)

 • ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. On keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia.

Tutki hallintoa -sivusto

 • Sivustolla palvellaan valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä. Palvelun eri osioihin kootaan kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita sekä valtiota koskevaa tietoa.

Sitra

 • Tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa sekä vahvistaa ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

VTT

 • VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat ennakoimaan tulevaisuuden kehityssuuntia ja johtamaan yritystä menestyksekkäästi kohti parempaa tulevaisuutta.

Kuntaliitto

 • Ennakointi on osa Kuntaliiton strategiatyötä.

Esimerkkejä maakunnallisesta ennakointityöstä ja toimintamalleista

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Lapin Luotsi

Kymenlaakson ennakoi

Etelä-Savo ennakoi

Pohjois-Pohjanmaa ennakoi

 • Maakunnallisen tilastopalvelun ja ennakointitoiminnan viestintäkanava, julkaistaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon ja ennakoinnin tueksi

Satakunta ennakoi

 • Ennakoi alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista

Keski-Suomi ennakoi

 • Palvelee maakunnan eri tahojen päätöksentekoa ja auttaa rakentamaan yhteistä näkemystä Keski-Suomen tulevaisuudesta

Esimerkkejä tekoälyn hyödyntämiseen osaamistarpeiden ennakoinnissa ja osaamisen tunnistamisessa

eknologiateollisuuden Osaamisdatan playbook

CareerBot

Microcompetencies-palvelu (HeadAi)

 • palvelu auttaa työn, tekijöiden ja osaamisen kohtaamista tekoälyn avulla

Vauhtia uralle -hanke

Esimerkkejä alueellista ennakointia toteuttavista tahoista

 • Oppilaitokset
 • ELY
 • TE-toimisto
 • Yrityspalvelut/kaupungit/kunnat
 • Yritykset
 • Kauppakamari
 • Yhdistykset ja järjestöt
 • Muut alueen hankkeet
 • Em. toimijoiden muodostavat verkostot/ekosysteemit

Ketterää osaamista -hankkeen ennakointiwebinaarit

Tekoälyn hyödyntäminen osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa -webinaari 28.3.2023

Tekoäly-webinaari

Miten ja ennen kaikkea miksi hyödyntää tekoälyä osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa? Harri Ketamo, pitkän linjan tekoälytutkija ja Headain toimitusjohtaja, johdatti webinaarissa tekoälyn teemaan. Opit, miten analytiikkaa ja dataa voi hyödyntää osaamisen ennakoimisessa ja tunnistamisessa. Webinaari käsitteli sitä, miten lähteä liikkeelle tekoälyn käyttöönotossa ja millaiset ovat EU:n suuntaviivat osaamisdatan tulevaisuuden älykkäälle käytölle.

Katso webinaaritallenne!

Tulevaisuusajattelu ja osaamisten ennakointi -webinaari 26.4.2023

Tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito auttaa valmistautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin, tekemään parempia päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuutta varten sekä pysymään kilpailukykyisenä.

Webinaarin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tulevaisuusajattelusta ja tarjota keinoja ennakointitaitojen kehittämiseen! Webinaarin fasilitoijina toimivat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat Johanna Ollila ja Kaisa-Maria Suomalainen.

 • Mitä tarkoittaa tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito?
 • Miksi tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito ovat tärkeitä osaamistarpeiden tunnistamisessa?
 • Ennakointityökaluja ja -menetelmiä
 • Tulevaisuusajattelu- ja ennakointiharjoitukset

Katso webinaaritallenne!

Tulevaisuusajattelu ja osaamisten ennakointi -webinaarissa 26.4.2023 tunnistettuja seutukaupunkien työmarkkinoihin vuonna 2035 vaikuttavia muutostekijöitä.

Lue lisää