Miten osaamisen ennakointia toteutetaan Keuruulla

Ketterää osaamista -hankkeessa toteutettiin pieni kysely keuruulaisten toimijoiden ennakoinnin tavoista. Kyselyn tavoitteena oli kuvata käytännön työssä toteutuvia ennakoinnin tapoja paikallistasolla. Vähäisen vastausmäärän vuoksi kyselystä ei tehty erillistä raporttia, vaan vastausten pääpiirteitä kuvataan vain yleisellä tasolla. Jokainen vastaaja kertoo seuraavansa oman toimialansa yleisiä tiedotteita ja uutisointia. Myös lakivalmisteluja ja tulevia muutoksia seurataan aktiivisesti ja tutkimuksia ja julkaistua tilastotietoa jonkin verran.

Vastaajat kertoivat tekevänsä lähinnä ennakointia aikajänteellä puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Esimerkiksi henkilörakenne ja mitoitukset, omien asiakkaiden toimintaan vaikuttavat muutokset ja uusiin työprojekteihin valmistautuminen tuotiin esille konkreettisina asioina, joissa ennakoinnin rooli on ollut erityisen merkityksellinen.

Niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin ennakointi on tärkeää. Ennakoinnista puhuttaessa kannattaa huomioida, että sinällään esimerkiksi tilastotiedot eivät yksin riitä. Saatuja tietoja on myös havainnoitava ja analysoitava. On tärkeää pohtia sitä, mitä tiedot tarkoittavat oman työn näkökulmasta, esimerkiksi millaisia uhkia ja mahdollisuuksia ne rakentavat. Tulevaisuus ei tule vain annettuna, vaan tulevaisuutta tehdään. Tilastojen ja raporttien seurannan lisäksi on tärkeää tehdä toivottuun tulevaisuuteen luotaavia päätöksiä.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta on tärkeää ymmärtää, miten nyt tehdyt päätökset vaikuttavat tulevaisuuteen. Onkin hyödyllistä kuvitella, mitä tulevaisuus voisi olla ja kuinka olisi mahdollista edetä kohti toivottua tulevaisuutta.

Ennakoinnista puhuttaessa on myös muistettava, että ennakointia ei kannata ulkoistaa tai vastuuttaa ainakaan kokonaan jollekin muulle. Ennakointi kuuluu kaikille ja jokaisen rivityöntekijänkin näkökulma on tärkeää tulevaisuutta suunnitellessa.

Keski-Suomen info-sivusto tarjoaa tietoa Keski-Suomen kehityksestä ja viestittää maakunnan tulevaisuustyöstä: info.keskisuomi.fi ». Keski-Suomen tulevaisuusryhmässä on mukana edustus myös Keuruulta. Osana alueellista tulevaisuustyötä tehdään myös osaamisen ennakointia. Toiminnassa hyödynnetään osaamisen ennakoinnin mallia. Keski-Suomen osaamisen ennakointiryhmä tekee ja kokoaa tietoa maakuntatasolla ja osittain myös seututasolla, info.keskisuomi.fi/osaamisen-ennakointi »

Alkuvuodesta koko Keski-Suomen alueella tehtiin osaamistarvekyselyä ja siihen saatiin hyvin vastauksia eri puolilta maakuntaa. Kysely toteutettiin osana Opetushallituksen (OPH) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluskeskuksen (JOTPA) kanssa tehtävää ennakointiyhteistyötä. Kooste vastauksista löytyy täältä: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/03/Keski-Suomen_osaamistarpeiden_ennakointia_maaliskuu_2023.pdf