Kansallista ennakointitietoa tuottavia ja koordinoivia tahoja

Kansallista ennakointitietoa tuottavia ja koordinoivia tahoja ovat organisaatiot ja viranomaiset, jotka keräävät ja analysoivat tietoa tulevaisuuden trendeistä ja ilmiöistä sekä välittävät sitä päätöksentekijöille ja yhteiskunnalle. Koordinointi varmistaa, että eri toimijat jakavat tietoa ja resursseja tehokkaasti, vältetään päällekkäistä työtä ja luodaan yhtenäinen näkemys tulevaisuudesta.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
Jotpa yhdistää työmarkkinoiden tarpeet ja ihmisten osaamisen sekä tarkastelee osaamisen ennakointia jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Valtioneuvoston ennakointi

 • Valtioneuvoston tulevaisuus- ja ennakointityö luo yhteistä ymmärrystä muutoksista päätöksenteon tueksi. Keskeistä valtioneuvoston tulevaisuustyölle ovat yhteistyö ja laaja osallistaminen.

Kansallinen ennakointiverkosto

 • Tarjolla on blogikirjoituksia, podcasteja sekä valikoima koulutuksia ja ennakointityökaluja käyttöösi.

Opetushallitus ennakoi

 • opetushallitus ennakoi tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa.

Osaamisen ennakointifoorumi (OPH)

 • OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta. OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa sekä nostaa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 • tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

ELY-keskus

 • ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista.

Ammattibarometri

 • Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa

Pk-yritysbarometri

 • Tuottaa tietoa mm. siitä, miten pk-yritykset näkevät osaavan työvoiman saatavuuden olevan kasvun esteenä ja missä määrin pk-yrityksillä on aikeita lyhyellä aikavälillä työllistää lisää työntekijöitä

TEM (alueelliset kehitysnäkymät)

 • ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. On keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia.

Tutki hallintoa -sivusto

 • Sivustolla palvellaan valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä. Palvelun eri osioihin kootaan kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita sekä valtiota koskevaa tietoa.

Sitra

 • Tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa sekä vahvistaa ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin.

VTT

 • VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat ennakoimaan tulevaisuuden kehityssuuntia ja johtamaan yritystä menestyksekkäästi kohti parempaa tulevaisuutta.

Kuntaliitto

 • Ennakointi on osa Kuntaliiton strategiatyötä.